POŁĄCZENIE SPÓŁEK

Spółka GRUPA KDM sp. z o.o. w Warszawie, uprzejmie zawiadamia, że z dniem 18.12.2018r na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 18.12.2018r, sygn. akt: WA XII Ns-Rej. KRS 81587/18/032 nastąpiło przejecie przez Spółkę GRUPA KDM sp. z o.o. (poprzednia nazwa: KDM Instalacje sp.z o.o.) całego majątku Spółek: KDM Serwis sp. z o.o. w Warszawie oraz KDM Projekt sp. z o.o. w Warszawie. Wskutek powyższego połączenia, na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych GRUPA KDM sp. z o.o. w Warszawie z dniem połączenia z mocy samego prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółek KDM Serwis sp. z o.o. w Warszawie oraz KDM Projekt sp. z o.o. w Warszawie, natomiast przejęte Spółki: KDM Serwis sp. z o.o. w Warszawie i KDM Projekt sp. z o.o. w Warszawie przestały istnieć z dniem połączenia i podlegają wykreśleniu z Rejestru Przedsiębiorców KRS. Tym samym spółka GRUPA KDM sp. z o.o. w Warszawie z mocy prawa stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była Spółka KDM Serwis sp. z o.o. w Warszawie lub Spółka KDM Projekt sp. z o.o. w Warszawie. Wobec powyższego, wszelkie pisma, faktury, rachunki i inne dokumenty wystawiane przez dotychczasowych kontrahentów spółek: KDM Serwis sp. z o.o. w Warszawie jak i KDM Projekt sp. z o.o. w Warszawie, powinny, począwszy od dnia 18.12.2018 roku, zawierać następujące dane:

GRUPA KDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Prymasa Tysiąclecia 76 e lok. 3 01-424 Warszawa

NIP: 952-20-45-621 REGON: 141410355 KRS: 0000304845